Informácie 
Úvod do ha-loo Cenník Ako to funguje SMS CALL Kontakty Obchodné podmienky Politika kvality Technické špecifikácie
Vyskúšajte si Podpora

Obchodné podmienky pre predplatené konto na využívanie predplatených služieb

ha-vel Slovakia s.r.o. so sídlom so sídlom Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina, IČO 36667978, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vl. číslo 17939 /L (ďalej ako "spoločnosť ha-vel") vydáva tieto Obchodné podmienky pre predplatené konto na využívanie predplatených služieb (ďalej len "Obchodné podmienky") za účelom úpravy vzájomných práv a povinností zmluvných strán upravujúcich vzťahy pri zriadení, zákazníckej správe predplateného konta a využívaní predplatených služieb.

Článok I
Definície a pojmy

Pre účely týchto obchodných podmienok:

"Poskytovateľ" je spoločnosť ha-vel.

"Zákazník" alebo "účastník" je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu so spoločnosťou ha-vel.

"Služba ha-loo" je predplatená verejná elektronická komunikačná služba prenosu hlasu spoločnosti ha-vel Slovakia, s.r.o. (ha-vel HLAS), ktorá umožňuje telefonovanie s využitím technológie VoIP v určitom úseku prenosovej trasy (spravidla v časti medzi Poskytovateľom a Účastníkom).

"Kredit" je finančný limit, do výšky ktorého môže predplatiteľ využívať predplatené služby.

"Predplatená karta" je karta alebo iný fyzický nosič, slúžiaci na obstaranie kreditu predplatenej služby.

"Predplatená služba" sú služby spoločnosti ha-vel, ktoré je možné uhradiť prostredníctvom ha-loo účtu.

"ha-loo účet" alebo "predplatené konto" je záznam v databáze účastníkov na web stránke predplateného systému, charakterizovaný prihlasovacím menom, heslom, osobnými údajmi účastníka, zvolenými doplnkovými službami a kreditom slúžiaci na úhradu predplatených služieb.

"Všeobecné podmienky" sú Všeobecné obchodné podmienky poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby prenosu hlasu spoločnosti ha-vel Slovakia, s.r.o. (ha-vel HLAS). Pre stiahnutie kliknite tu.

"Tarifa" - platné sadzobníky cien za poskytovanie predplatených služieb vydávané poskytovateľom, ktoré obsahujú aj podmienky uplatňovania cien; tarifa obsahuje tiež bližšiu špecifikáciu spôsobu a podmienok poskytovania predplatených služieb.

"Predplatená služba" je elektronickou komunikačnou službou podľa osobitných všeobecných podmienok zriadenou a spravovanou prostredníctvom webového rozhrania predplateného konta na www.ha-loo.sk.

Článok II
Zriadenie a využívanie predplateného konta

2.1 Podmienky uzatvorenia zmluvy o predplatenom konte

2.1.1 Zmluvu o predplatenom konte určenom na využívanie predplatených elektronických komunikačných služieb (ďalej len "zmluva o predplatenom konte") je možné uzatvoriť výhradne cez internet, prostredníctvom webového rozhrania predplateného konta na internetovej adrese www.ha-loo.sk (ďalej len "webové rozhranie").

2.1.2 Podmienky a proces uzatvorenia zmluvy o predplatenom konte:

  • Pripojenie cez internet na adresu www.ha-loo.sk; pre vytvorenie predplateného konta je možné použiť ľubovoľné úzkopásmové alebo širokopásmové pripojenie do internetu.
  • Pri uzatvorení zmluvy o predplatenom konte zákazník zadáva heslo pre prístup do zabezpečeného webového rozhrania.
  • Podmienkou pre uzatvorenie zmluvy o predplatenom konte je odsúhlasenie obchodných podmienok cez webové rozhranie a uhradenie aspoň minimálnej hodnoty kreditu na predplatené konto do 14 dní po zriadení konta.
  • Zmluva o predplatenom konte je uzavretá dňom pripísania aspoň minimálnej hodnoty kreditu na účet spoločnosti ha-vel. Súčasťou zmluvy o predplatenom konte sú aj tieto obchodné podmienky.

2.1.3 Uzatvorením zmluvy o predplatenom konte spoločnosť ha-vel vytvorí pre zákazníka predplatené konto.

2.1.4 Zákazníkovi je umožnená správa predplateného konta v nasledovnom rozsahu: navyšovanie kreditu na konte, zmenu hesla, kontrolu spotreby konta, aktivovanie a využívanie predplatených služieb, atď.

2.1.5 Minimálna hodnota kreditu je najnižšia finančná hodnota, o ktorú je možné navýšiť predplatený kredit. Minimálna hodnota kreditu je € 5 (150,63 Sk).

2.1.6 V prípade nepoukázania kreditu na vytvorené predplatené konto v určenom čase je konto automaticky zrušené. Zároveň týmto momentom zaniká aj zmluva o predplatenom konte.

2.2 Platnosť a zánik zmluvy o predplatenom konte

2.2.1 Platnosť zmluvy o predplatenom konte je 12 mesiacov od poslednej úhrady kreditu.

2.2.2 Platnosť zmluvy o predplatenom konte sa automaticky predlžuje na ďalších 12 mesiacov po každej úhrade kreditu.

2.2.3 Pokiaľ účastník nenavýši kredit o aspoň minimálnu hodnotu pred ukončením platnosti zmluvy o predplatenom konte, zmluva zaniká a konto aj so zostatkovým kreditom je zrušené. Zostatkový kredit sa zákazníkovi nevracia.

2.2.4 Zároveň so zrušením predplateného konta sú zrušené aj všetky služby viazané na predplatené konto, ktoré zákazník využíva.

2.3 Využívanie predplatených služieb

2.3.1 Zákazník so zriadeným predplateným kontom má možnosť aktivovať si cez webové rozhranie službu ha-loo.

2.3.2 Aktivovaním predplatenej služby ha-loo sa medzi účastníkom a ha-vel uzatvorí Zmluva o pripojení na poskytovanie elektronickej komunikačnej služby ha-loo (ďalej len "zmluva o pripojení"). Súčasťou zmluvy o pripojení sú aj tieto obchodné podmienky, všeobecné podmienky a tarifa.

2.3.3 Po aktivácii je účastníkovi pridelené k vytvorenému ha-loo účtu účastnícke číslo pre hlasovú komunikáciu.

2.3.4 Zmluva o pripojení sa uzatvára na 12 mesiacov od aktivácie. Platnosť zmluvy o pripojení sa vykonaním prichádzajúceho alebo odchádzajúceho hovoru vždy automaticky predĺži na 12 mesiacov od vykonania takéhoto hovoru. Pokiaľ účastník nevykoná v priebehu 12 mesiacov ani jeden prichádzajúci alebo odchádzajúci hovor zmluva o pripojení zaniká a dochádza k deaktivácii a uvoľneniu čísla. Účastník má neskôr možnosť znovuaktivácie služby ha-loo s novým účastníckym číslom. Zmluva o pripojení zaniká a k deaktivácii a uvoľneniu čísla dochádza aj zánikom zmluvy o predplatenom konte.

2.3.5 Pri aktivácii predplatenej služby ha-loo musí zákazník poskytnúť svoju súkromnú e-mailovú adresu so zabezpečeným prístupom. Na túto adresu budú doručené autentifikačné prihlasovacie údaje, ktoré sú dôvernou informáciou umožňujúcou využívanie služby ha-loo.

2.3.6 Pre zriadenie predplatenej služby ha-loo musí zákazník ďalej poskytnúť údaje požadované zákonom o elektronických komunikáciách: meno alebo obchodný názov, titul, adresa bydliska alebo sídla firmy. Tieto údaje sa nevyužívajú pre zasielanie žiadnej nevyžiadanej korešpondencie, to neplatí pre oznamy súvisiace s prevádzkou služieb spoločnosti ha-vel.

2.3.7 Na e-mailovú adresu sú zákazníkovi zaslané autentifikačné údaje (účastnícke číslo a autentifikačné heslo) umožňujúce cez internet realizovať spojenia do pevných aj mobilných sietí v rámci Slovenska aj do zahraničia, napríklad prostredníctvom počítača a softvérového telefónu. Autentifikačné heslo - je dôverným údajom verifikujúcim zákazníka pri realizácii spojení cez internet. Zákazník je povinný chrániť autentifikačné heslo pred zneužitím. Zmeniť autentifikačné heslo je možné prostredníctvom požiadavky zákazníka na pregenerovanie autentifikačného hesla na webovom rozhraní, nové autentifikačné heslo príde zákazníkovi e-mailom.

2.3.8 Ceny a podmienky poskytovania predplatenej služby ha-loo sú uvedené v tarife spoločnosti ha-vel na poskytovanie elektronickej komunikačnej služby ha-loo.

2.3.9 Pre službu ha-loo nie sú pre prvých 48 hodín od aktivácie služby povolené tiesňové volania.

2.4 Navyšovanie kreditu na predplatenom konte, platobné metódy

2.4.1 Minimálna hodnota pri navyšovaní kreditu je € 5 (150,63 Sk).

2.4.2 Z kreditu sa uhrádzajú všetky zákazníkom využité služby, postupne podľa termínu splatnosti. Predplatenú službu nie je možné využiť ak je zostatok kreditu nižší ako cena služby.

2.4.3 Navýšený kredit nie je vratný a môže byť použitý len na úhradu predplatených služieb. Zostávajúci kredit nie je možné zákazníkovi spätne vyplatiť alebo previesť na bankový účet.

2.4.4 Zákazník môže využiť na navýšenie kreditu:

  • Bankový prevod
  • Predplatené karty
  • Platba platobnou kartou

2.4.5 Niektoré spôsobov platby pre navýšenia kreditu môžu byť dočasne nedostupné alebo môžu vzniknúť nové spôsoby platby. Zmena spôsobov platby nie je dôvodom na reklamáciu služby.

2.4.6 Navyšovanie kreditu môže byť pri niektorých spôsoboch platby trvale alebo dočasne obmedzené len na určité hodnoty kreditu.

Článok III
Práva a povinnosti, zodpovednosť zmluvných strán, osobné údaje

3.1 Práva a povinnosti spoločnosti ha-vel

3.1.1 Spoločnosť ha-vel má právo účtovať zákazníkovi ceny za využité predplatené služby podľa platnej tarify alebo cenníka platného pre danú službu. Cena za službu je odpočítaná zo zákazníkovho kreditu podľa podmienok tarify: v okamihu objednania služby, priebežne počas využívania služby alebo bezprostredne po využití služby.

3.1.2 Spoločnosť ha-vel si vyhradzuje právo jednostranne meniť obchodné podmienky a ceny pre poskytovanie predplatených služieb. Informáciu o zmene obchodných podmienok spoločnosť ha-vel zverejní prostredníctvom internetu, webového rozhrania ha-loo účtu najneskôr 3 dni pre dátumom ich účinnosti.

3.1.3 V prípade podstatných zmien má spoločnosť ha-vel povinnosť informovať zákazníkov 30 dní pred dátumom ich účinnosti. Za podstatné zmeny sa považujú úpravy cien alebo iné úpravy v službách, ktoré môžu znevýhodniť služby pre súčasných zákazníkov.

3.1.4 Spoločnosť ha-vel si vyhradzuje právo dočasne obmedziť prístup na web rozhranie služby alebo funkčnosť niektorých predplatených služieb z technických príčin alebo z dôvodu technickej inovácie. Pokiaľ je to možné, spoločnosť ha-vel informuje vopred o odstávke prostredníctvom webového rozhrania. Nedostupnosť služby pri technickej odstávke nie je dôvodom na uplatnenie reklamácie a uplatňovanie kompenzácie zo strany zákazníka.

3.1.5 Spoločnosť ha-vel má právo dočasne obmedziť využívanie predplatenej služby alebo okamžite odstúpiť od zmluvy o predplatenom konte a zrušiť prístup zákazníka na web rozhranie bez predchádzajúceho upozornenia v prípade, ak zákazník porušuje podmienky využívania služby alebo pripájanie na web rozhranie má charakter útoku a ohrozuje funkčnosť web rozhrania a dostupnosť pre ostatných zákazníkov.

3.1.6 Zákazník prehlasuje, že v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasí, aby spoločnosť ha-vel spracúvala jeho osobné údaje, ktoré poskytol pri uzatvorení zmluvy o predplatenom konte a zmluvy o pripojení (ďalej ako "osobné údaje").

3.1.7 Klient súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov spôsobom zodpovedajúcim povahe osobných údajov za účelom súvisiacim s poskytnutím služieb zo strany ha-vel, ako aj na účely korešpondencie medzi stranami po dobu platnosti zmluvy o predplatenom konte alebo zmluvy o pripojení.

3.2 Zodpovednosť spoločnosti ha-vel

3.2.1 Spoločnosť ha-vel nezodpovedá za škody vzniknuté zneužitím autentifikačných údajov k webovému rozhraniu alebo autentifikačných údajov pre predplatenú službu ha-loo.

3.2.2 Spoločnosť ha-vel nezodpovedá za škody vzniknuté na PC: strata a poškodenie dát uložených na zákazníkovom PC, poškodenie softvéru a hardvéru, zníženie alebo zamedzenie funkčnosti zariadení.

3.2.3 Spoločnosť ha-vel nezodpovedá za škody a akékoľvek porušenie autorských práv vyplývajúce z používania predplatených služieb zákazníkom.

3.2.4 Spoločnosť ha-vel môže evidovať zákazníkom poskytnuté informácie a zaznamenávať jeho dostupnú identifikáciu cez internet a činnosť na webovom rozhraní. Spoločnosť ha-vel má právo využiť tieto informácie na identifikovanie zákazníka pri zamedzovaní činnosti, ktorá je v rozpore s podmienkami využívania predplatených služieb alebo ostatných služieb elektronickej komunikácie. Na základe žiadosti oprávnených štátnych orgánov má spoločnosť ha-vel právo poskytnúť im všetky dostupné informácie o zákazníkovi.

3.2.5 Spoločnosť ha-vel nezodpovedá za dostupnosť a funkčnosť webového rozhrania a funkčnosť a kvalitu predplatených služieb ovplyvnenú internetovou prípojkou zákazníka a internetovým prostredím mimo siete spoločnosti ha-vel. Poskytovateľ vyvinie maximálne úsilie na dosiahnutie primeranej kvality služby ha-loo.

3.2.6 Zákazník berie na vedomie, že vzhľadom na prenos dát cez Internet nie je zabezpečiteľná žiadna garancia pre ochranu súkromia.

3.3 Práva a povinnosti zákazníka

3.3.1 Zákazník má právo na využitie všetkých predplatených služieb pokiaľ má kredit v dostatočnej výške a splní všetky podmienky pre aktivovanie a využívanie predplatenej služby.

3.3.2 Zákazník má právo na informovanie o predplatených službách a cenách prostredníctvom webového rozhrania.

3.3.3 Zákazník má právo na prehľad vyúčtovania za predplatené služby, vrátane podrobného zobrazenia jednotlivých účtovaných položiek prostredníctvom webového rozhrania.

3.3.4 Zákazník má povinnosť rešpektovať podmienky používania predplatených služieb v zmysle všeobecných podmienok a tarify pre predplatené služby.

3.4 Zodpovednosť zákazníka

3.4.1 Zákazník zodpovedá za zachovanie dôvernosti autentifikačných údajov k webovému rozhraniu a predplateným službám. Zákazník zodpovedá za škody a neoprávnené použitie predplatených služieb treťou osobou a to aj v prípade zneužitia autentifikačných údajov.

3.4.2 Zákazník zodpovedá za využívanie predplatených služieb v súlade so všeobecnými podmienkami a v súlade s právnymi predpismi v SR a dobrými mravmi.

3.4.3 Zákazník zodpovedá za prípadné škody voči tretím stranám spôsobené využívaním predplatených služieb.

Článok IV
Reklamačný poriadok

4.1 Úvodné ustanovenie

4.1.1 Reklamačný poriadok upravuje podmienky a postup pri uplatňovaní práv zákazníka a zodpovednosti spoločnosti ha-vel pri využívaní predplateného konta a predplatených služieb.

4.2 Uplatnenie reklamácie

4.2.1 Zákazník má právo na uplatnenie reklamácie voči účtovaniu predplatených služieb alebo navýšeniu kreditu.

4.2.2 Lehota na uplatnenie reklamácie je tri mesiace od dátumu účtovania alebo navýšenia kreditu.

4.2.3 Zákazník si môže reklamáciu uplatniť písomne , emailom alebo osobne.

4.2.4 Podmienkou na uplatnenie reklamácie je využívanie predplateného konta - reklamáciu nie je možné uplatniť po zrušení predplateného konta a zániku zmluvy o predplatenom konte.

4.2.5 Pri uplatnení reklamácie musí zákazník uviesť identifikačný údaj - účastnícke číslo, meno a adresu.

4.2.6 V prípade osobného uplatnenia reklamácie na príslušnom pracovisku spoločnosti ha-vel urobí záznam osoba poverená vybavovaním reklamácie s uvedením skutočností, ktoré sa dotýkajú predmetu a popisu reklamácie, uvedie sa dátum uplatnenia reklamácie.

4.2.7 V prípade písomného zaslania reklamácie poštou alebo emailom musí zákazník uviesť predmet reklamácie, popis reklamovanej skutočnosti a e-mail na doručenie výsledku šetrenia reklamácie.

4.2.8 Spoločnosť ha-vel do 30 dní od obdržania reklamácie vyrozumie zákazníka o výsledku reklamácie. Informáciu o výsledku reklamácie spoločnosť ha-vel doručí e-mailom.

4.3 Prípady kedy je reklamácia neprípustná, resp. keď sa reklamácia neuznáva

4.3.1 Dočasný výpadok služieb alebo webového rozhrania z technických dôvodov alebo z dôvodu inovácie služby, ktorý nemá vplyv na účtovanie služby.

4.3.2 Obmedzená kvalita alebo dostupnosť predplatenej služby ovplyvnená internetovou prípojkou zákazníka alebo verejným internetom mimo siete spoločnosti ha-vel.

4.3.3 Zrušenie predplatenej služby alebo odstúpenie od zmluvy v prípade porušovania podmienok využívania alebo obmedzovania iných zákazníkov.

4.3.4 Nedostupnosť predplatených služieb vplyvom neodvratnej udalosti (blesk, živelná pohroma, požiar, potopa, hackerský útok na sieť a pod. ).

Článok V
Záverečné ustanovenia

5.1 V prípade odlišnej úpravy medzi znením Všeobecných podmienok a týchto obchodných podmienok majú prednosť Všeobecné podmienky.

5.2 Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.5.2007

5.3 Tieto obchodné podmienky, všeobecné podmienky, príslušná tarifa a doporučené parametry pre používanie Služby ha-loo sú zverejnené na web stránke. Týmto spôsobom sa zverejňujú aj ich zmeny.

V Žiline dňa 1.5.2007

ha-vel Slovakia s.r.o.
Ing. Pavel Halfar, v.r.
konateľ


Konverzný kurz: 1 EUR = 30,126 SKK
© 2006 ha-vel Slovakia s.r.o.